Algemene Voorwaarden D-SKIN

Artikel 1           Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.      Algemene Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden

1.2.      Dag: kalenderdag;

1.3.      Distribiteur: ieder natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, of rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, met wie Leverancier een overeenkomst is aangegaan dan wel aan wie Leverancier een of meerdere aanbiedingen doet.

1.4.      Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELIA SKIN B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1447 TX) Purmerend aan de Hunzebos 2 A.

1.5.      Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Distributeur en Leverancier tot stand komt, met inbegrip van wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop.

1.6.      Partijen: Leverancier en Distributeur gezamenlijk.

1.7.      Producten: alle door Leverancier aangeboden, verkochte en/of vervaardigde producten.

 

Artikel 2           Identiteit van de Leverancier

D-SKIN By Delia, handelend onder de naam D-SKIN
Hunzebos 2A
1442 TX Purmerend
info@d-skin.nl
KVK 78539463

BTW NL859914318B01

 

Artikel 3           Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle vereenkomsten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, orderbevestigingen, leveringen en alle andere rechtshandelingen tussen Distributeur en Leverancier, voor zover van deze voorwaarden door Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Distributeur wordt expliciet van de hand gewezen en verbinden Leverancier niet, tenzij wanneer en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • Afwijking van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is in onderling overleg mogelijk, maar geldt uitsluitend als overeenstemming daartoe schriftelijk is vastgelegd. Iedere andere voorwaarde die niet expliciet en schriftelijk door Leverancier is geaccepteerd, mist iedere werking.

Artikel 4           Totstandkoming Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Aanbiedingen staan open ter acceptatie gedurende veertien (14) dagen, tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven. Leverancier is slechts aan aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Distributeur schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in offertes en aanbiedingen aan te brengen, of om deze op ieder willekeurig moment in te trekken.
 • Door Leverancier uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen zijn niet automatisch van overeenkomstige toepassing op toekomstige leveringen.
 • Er komt eerst een Overeenkomst tot stand indien (i) een (schriftelijk) door Leverancier gedaan aanbod binnen de daartoe gestelde termijn is aanvaard door Distributeur of (ii) een door Distributeur gedane bestelling of aanbod door Leverancier wordt aanvaard. De verbintenissen en afspraken die worden vastgelegd in een Overeenkomst met Leverancier, vervangen de eerder gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken.

 

Artikel 5           Prijs

 • De in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en grondstofmaterialen voor het produceren van de Producten in het aanbod.
 • In afwijking van het vorige lid kan Leverancier de Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Leverancier geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Tijdelijke actieprijzen en actievoorwaarden zijn niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.

 

Artikel 6           Betaling

 • Tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen dient betaling door Distributeur direct bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethodes te worden gedaan.
 • Indien betaling achteraf expliciet en schriftelijk is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • Indien Distributeur niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, staat het Leverancier vrij om verdere leveringen op te schorten of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, zonder enige vorm van schadeplichtigheid.
 • Indien Distributeur zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is Leverancier, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties op basis van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Deze rente is verschuldigd vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist en onder voorbehoud van alle rechten van Leverancier, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende buitengerechtelijke incassokosten op de Distributeur te verhalen.
 • Distributeur heeft nimmer het recht enig bedrag te verrekenen of zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Leverancier in het kader van de Overeenkomt geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier totdat Distributeur alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen volledige betaling van de factuur, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 • Zolang er op geleverde Producten een eigendomsrecht van Leverancier rust, mag Distributeur de Producten niet verpanden, bezwaren, vervreemden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, anders dan met schriftelijke toestemming van Leverancier.
 • Indien door een derde beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Distributeur verplicht Leverancier onverwijld op de hoogte te brengen.
 • Distributeur is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Distributeur geeft Leverancier of door deze aan te wijzen derden thans bij voorbaat uitdrukkelijk onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen, indien Leverancier haar eigendomsrechten wenst uit te oefenen.

 

Artikel 8           Levering, levertijden en klachten

 • De levertijd wordt voor iedere separate order vermeld op de door Leverancier afgegeven orderbevestiging, en is uitsluitend een streefdatum die is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de Producten. De overeengekomen levertijden en de levertijden opgenomen in offertes binden Leverancier niet.
 • Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, Distributeur geen recht op:
 1. vergoeding van directe of indirecte schade;
 2. vergoeding van welke kosten dan ook;
 3. ontbinding van de Overeenkomst;
 4. niet-nakoming van welke verplichting, welke door hem uit de Overeenkomst of met deze samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien; en/of
 5. het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 • Levering heeft plaatsgevonden wanneer het Product op de overeengekomen plaats van aflevering is afgeleverd.
 • Distributeur is verplicht de geleverde Producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de Producten aan hem ter beschikking zijn gesteld. Distributeur dient de Producten te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Leverancier zal de Producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
 • Distributeur dient klachten, waaronder mede begrepen alle grieven met betrekking tot non-conformiteit omtrent geleverde Producten en klachten over facturen binnen tien (10) dagen na levering daarvan schriftelijk aan Leverancier te melden. Na deze periode verliest Distributeur het recht hiertegen te protesteren.
 • Indien Distributeur tijdig klaagt/reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. Distributeur blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van overige eventueel bestelde Producten.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid, risico en vrijwaring

 • In geen geval en op generlei wijze zal Leverancier aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade, daaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst of schade vanwege het niet tijdig en/of niet beschikbaar zijn of het leveren van de Producten.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door Distributeur verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van Leverancier dan wel onjuist of onoordeelkundig gebruik door Distributeur.
 • Aansprakelijkheid van Leverancier jegens Distributeur voor schade veroorzaakt door wanprestatie en/of onrechtmatige daad vanuit Leverancier, is beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de door Leverancier gesloten aansprakelijkheidsverzekering door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
 • In elk geval is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs van de overeengekomen Producten die aanleiding gaven tot de schade (excl. BTW).
 • Het risico voor de Producten gaat over op de Distributeur vanaf het moment dat de Producten aan Distributeur zijn geleverd.
 • Indien Leverancier door derden mocht worden aangesproken, dan is Distributeur gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 

Artikel 10         Overmacht

 • Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van de Overeenkomst, indien zij hiertoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die met zich brengt dat (verdere) uitvoering van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. Van een dergelijke tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot natuurrampen, ziekten van epidemisch karakter, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, files daaronder begrepen, wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven, brand of andere ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier of zijn leveranciers.
 • Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de beschikbaarheid van personen en/of Producten en/of materiaal waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, als gevolg waarvan de uitvoering onmogelijk, dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier gevergd kan worden.
 • Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
 • Indien Leverancier bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de reeds geleverde Producten afzonderlijk te factureren en is Distributeur gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Distributeur kan alsdan aanspraak maken op de reeds vervaardigde Producten bij Leverancier (deelleveranties) voor zover aanwezig.

 

Artikel 11         Intellectuele eigendom

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Leverancier alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, geleverde Producten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, marketing- en promotiematerialen, programmatuur, software, berekeningen en dergelijken, al dan niet opgenomen in catalogi en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend van derden.
 • Tenzij anders overeengekomen verleent Leverancier, nadat alle door Distributeur aan Leverancier verschuldigde bedragen zijn voldaan, aan Distributeur een licentie om de Producten te gebruiken en openbaar te maken zoals omschreven in Overeenkomst. Distributeur is zonder toestemming van Leverancier niet gerechtigd om de Producten te wijzigen of in gewijzigde vorm te gebruiken.
 • Het is Distributeur niet toegestaan Producten van Leverancier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, te (laten) registreren als merk, model of octrooi.

 

Artikel 12         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden, alsmede op alle door Leverancier gesloten Overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 

Artikel 13         Varia

 • Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te brengen. Leverancier zal deze gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden tijdig aan Distributeur toezenden.
 • Indien enige bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig wordt verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.